"Lielstraupes pils", Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4152, Latvija,

 
Straupes narkoloģiskā slimnīca
 
BildeBildeBilde
 
svētdiena, 24. marts, 2019
Par slimnīcu / Pārskati
 

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju Valsts SIA “Straupes narkoloģiskā slimnīca” valdes locekle Maija ANCVERIŅA un galvenā grāmatvede Iveta BĒRIŅA apliecina, ka:

  • Neauditētie ceturkšņa finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, tie sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem;
  • Starppersonu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija. 

Straupes NS 2017. gada pārskats
skatīt šeit ... /PDF fails/
2017 9.mēnešu Bilance skatīt šeit ... /PDF fails/
2017 9.mēnešu Naudas plūsmas pārskats skatīt šeit ... /PDF fails/
2017 9.mēnešu Peļņas vai zaudējumu aprēķins  skatīt šeit ... /PDF fails/
2017 1.pusgada bilance
skatīt šeit ... /PDF fails/
2017 1.pusgada Naudas plūsmas pārskats
skatīt šeit ... /PDF fails/
2017 1.pusgada Peļņas vai zaudējumu aprēķins
skatīt šeit ... /PDF fails/
2017 1. ceturksnis Bilance skatīt šeit ... /PDF fails/  
2017 1. ceturkšņa Naudas plūsmas pārskats skatīt šeit ... /PDF fails/  
2017 1. ceturkšņa Peļņas vai zaudējumu aprēķins skatīt šeit ... /PDF fails/  
VSIA SNS  vadības atskaite 2016
skatīt šeit ... /PDF fails/
Saņemtais valsts finansējums un tā izlietojums 2016.gadā
skatīt šeit ... /PDF fails/
2016.gadā veiktās iemaksas valsts un pašvaldību budžetā
skatīt šeit ... /PDF fails/
Straupes NS 2016. gada pārskats
skatīt šeit ... /PDF fails/
Bilance 2016.gads skatīt šeit ... /PDF fails/
Naudas plūsmas pārskats 2016.gads skatīt šeit ... /PDF fails/
Peļņas vai zaudējumu aprēķins 2016.gads skatīt šeit ... /PDF fails/
 Bilance 2016 9. mēneši  skatīt šeit ... /PDF fails/
 Naudas plūsmas pārskats 2016 9.mēneši  skatīt šeit ... /PDF fails/
 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 2016 .9.mēneši
 skatīt šeit ... /PDF fails/ 
 2016 1.pusgada Naudas plūsmas pārskats  skatīt šeit ... /PDF fails/
 2016 1.pusgada Peļņas vai zaudējumu aprēķins  skatīt šeit ... /PDF fails/
 2016 1.pusgada bilance  skatīt šeit ... /PDF fails/
 2016 1.ceturksņa Peļņas vai zaudējumu aprēķins  skatīt šeit ... /PDF fails/
 2016 1.ceturkšņa bilance  skatīt šeit ... /PDF fails/
 2016 1.ceturkšņa Naudas plūsmas pārskats  skatīt šeit ... /PDF fails/


Balstoties uz noslēgto Pilnvarojuma līgumu Kapitālsabiedrības valdes pienākumi un atbildība ir:

  • Plānot, administratīvi vadīt un koordinēt Sabiedrības darbu, nodrošinot Sabiedrības funkciju un uzņemto saistību izpildi;
  • Pārvaldīt Sabiedrību atbilstoši savai kompetencei, kā arī mērķtiecīgi un lietderīgi rīkoties ar Sabiedrības rīcībā esošiem finanšu līdzekļiem, racionāli izlietojot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai piešķirtos budžeta līdzekļus;
  • Veikt nepieciešamos finanšu stabilizācijas pasākumus Sabiedrības budžeta sabalansēšanai;
  • Pilnvarnieks ir atbildīgs par veiktajām darbībām, kuras viņš veicis neievērojot Sabiedrības statūtos, normatīvajos aktos vai Līgumā paredzēto saskaņošanas kārtību vai rīkojies bez nepieciešamā saskaņojuma.


 Arhīvs Skatīt šeit ...