"Lielstraupes pils", Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4152, Latvija,

 
Straupes narkoloģiskā slimnīca
 
BildeBilde
 
pirmdiena, 25. marts, 2019
Rehabilitācijas kolektīvs "Saulrīti"
 

Sakarā ar to, ka beidzas VSIA “Straupes narkoloģiskā slimnīca” ar Labklājības ministriju noslēgtā līguma par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem darbības termiņš, VSIA “Straupes narkoloģiskā slimnīca” struktūrvienība “Saulrīti” pārtrauc darbu 2017.gada 31.decembrī.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem nodrošinās nodibinājums, rehabilitācijas centrs  “Solis Piebalgā”.

Vairāk informācijas www.jaunpiebalga.lv

 

SIA Straupes narkoloģiskās slimnīcas pusaudžu rehabilitācijas kolektīvs „Saulrīti” jau vairāk kā 25 gadus sniedz palīdzību pusaudžiem, kuriem radušās problēmas alkohola vai citu narkotisko, psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ. „Saulrītos” strādā pieredzējušu speciālistu komanda.

„ „Saulrīti” ir mājas. Es šeit jūtos 

droši un uzklausīts, jo, ja man kādreiz

vajadzīga palīdzība es droši varu pie

kāda no darbiniekiem vērsties un viņi

mani uzklausīs un mēģinās saprast.

 Es saku paldies par to, ka šeit varēju

padzīvot skaidrā, ka palīdzēja izprast

 manas atkarības sākumu un sekas,

 kuras es agrāk nesapratu un nemaz

nemēģināju saprast.”

-                                  -"Saulrītu" pusaudzis (18)

        

Pusaudžu rehabilitācijas kolektīvs „Saulrīti” nodrošina Latvijas bērniem valsts apmaksātu, kvalitatīvu rehabilitācijas kursu no alkohola un citu psihoaktīvu vielu atkarības.

Pusaudžu kolektīva “Saulrīti” piedāvātās sociālās rehabilitācijas programmas mērķis ir uzlabot atkarīgo pusaudžu dzīves kvalitāti, atjaunot viņu sociālās funkcionēšanas spējas, sniedzot iespēju pārtraukt vielu lietošanu no šīm vielām tīrā vidē, pēc terapeitiskās kopas principiem.

Galvenie uzdevumi rehabilitācijas procesā ir veicināt bērna sociāli pieņemamu uzvedības iemaņu izveidi, atjaunot un uzlabot attiecības ģimenē, lai veicinātu atteikšanos no psihoaktīvo vielu lietošanas un atgrieztos pilnvērtīgā dzīvē un iekļautos sabiedrībā.

Rehabilitācija tiek organizēta pēc fāzu sistēmas, kas veicina bērna izpratni un attieksmes maiņu pret psihoaktīvo vielu lietošanu un tās sekām, atbildības paaugstināšanu, piedalīšanos darba terapijā, skolas programmas apguvi, režīma ievērošanu, individuālās uzvedības maiņu.

Rehabilitācijas programmu iedala četrās fāzēs: sākuma, adaptācijas – motivācijas fāze, izvērstā – pamata fāze, nobeiguma - stabilizācijas fāze.

Rehabilitācijas programmas fāzes raksturo uzdevumi un praktiskā rīcība. Katras fāzes uzdevumi ir atšķirīgi, izvirzot ar vien augstākas prasības, kas pietuvina rehabilitācijas mērķa sasniegšanai.

Rehabilitācijas procesu pusaudžu kolektīvā „Saulrīti” nodrošina pieredzējušu darbinieku komanda: 14 pamatdarbinieki - vadītāja,  sociālā darbiniece, psiholoģe, sporta pedagogs, mākslas terapeite, 2 audzinātāji/dežuranti nodrošina darba terapiju virtuves darba grupā un gatavo ēdienu, 2 vīrieši audzinātāji/dežuranti nodrošina darba terapiju zēniem, 3 sievietes audzinātājas/dežurantes nodrošina darba terapiju meitenēm. Ārsts-narkologs un medmāsa strādā uz līguma pamata, veic atsevišķus pienākumus - supervīzija, konsultēšana, diētas ēdienkarte, medicīniskās manipulācijas.

        Rehabilitācijas process kolektīvā tiek realizēts, balstoties uz vides terapijas principiem. Vides terapijas mērķi ir veicināt pusaudžu izpratni par viņu dzīves jēgu un vērtību sistēmas veidošanos, sekmēt brīvas, atbildīgas un patstāvīgas personības veidošanos, tā palīdzot cīnīties ar vielu atkarību un atgriezties sabiedrībā (savā ģimenē, skolā). Ar vides terapijas palīdzību pusaudži mācās veidot izpratni par morālu un amorālu rīcību un tās sekām, mācās izvēlēties un pamatot savu rīcību un tās sekas, analizēt un salīdzināt dažādas problēmsituācijas, attīstīt saskarsmes un sadarbības prasmes. 

KĀ KĻŪT PAR "SAULRĪTU" AUDZĒKNI?

Kārtību kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgi bērni saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem nosaka MK Noteikumi Nr.9141.

1. Vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis bērna dzīvesvietai atbilstošajā sociālajā dienestā iesniedz:

  • iesniegumu ar lūgumu uzņemt bērnu specializētā sociālās rehabilitācijas institūcijā
  • narkologa atzinumu (1.pielikums Ministru kabineta noteikumiem Nr.914)
  • ģimenes ārsta izrakstu par bērna vispārējo veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u)

2. Pašvaldības sociālais dienests novērtē bērna sociālo vidi un kontaktus un sastāda novērtējuma aktu. 3.pielikums MK 2006.gada 6.novembra noteikumiem nr.914.(pielikums MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1014 redakcijā)

3. Visus iepriekš minētos dokumentus sociālais dienests nosūta SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRAI, adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015, kas izvērtē saņemtos dokumentus un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu.

Rehabilitācijas kursu ārsts-narkologs var noteikt uz 3,6,12 vai 18 mēnešiem.

Speciālistu komanda:

 

Amats

Vārds, uzvārds

Izglītība

Vadītāja

Elīna Gulbe - Urbāne

Profesionālā augstākā izglītība

Sociālā darbiniece

Kristīne Kraule

Nepabeigta augstākā izglītība,

studē Kristīgā akadēmijā sociālo darbu.

Psihologs

Krists Jānis Lazdiņš

Profesionālā augstākā izglītība

 Mag. Psih. Psihologa kvalifikācija

Audzinātājs, sporta pedagogs

Oskars Urbāns

Profesionālā augstākā izglītība

Sporta pedagogs

Ārsts narkologs

Valdis Kornets

Profesionālā augstākā izglītībaKomandas sastāvā ietilpst audzinātāji, kuri organizē darba terapiju, kultūras pasākumus, nodrošina režīma pozīciju ievērošanu: Ināra Kreitūze, Marita Parkova, Ilze Krivašonoka, Arnis Jansons, Ieva Kraukle, Uģis Martinsons, Renāte Hmeļņicka un Anrī Blumbergs. 

Skola

Izglītības programmas pamatapguvi nodrošina Stalbes vidusskola un Raiskuma internātpamatskola - rehabilitācijas centrs, kā arī sadarbībā ar Cēsu pilsētas vidusskolas neklātienes programmu iespējams apgūt vidusskolas vielu.

Mācību programmas apguve, sekmes, uzvedība, uzcītība skolā ir iekļauta kopējā rehabilitācijas sistēmā. Šo jomu un sadarbību ar skolas pedagogiem koordinē „Saulrītu” audzinātāji/pedagogi.